ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Ondernemingsgegevens

Soen Nick NP

handelend onder de naam/namen: De Speelhoed

 

Vestigings- & bezoekadres:

Stationsstraat 25

8880 Ledegem

 

E-mail: despeelhoed@telenet.be

Telefoonnummer België: 0486 57 56 96 (lokaal tarief)

Gsm Nick: 0486 57 56 96

GSM Katrien: 0485 80 98 25

 

Bereikbaarheid: op woensdag van 13.30 tot 19.00u en op zaterdag van 10.00 tot 17.00u

 

Btw-identificatienummer België: BE0523846223

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Speelhoed een NP met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 25, 8880 Ledegem, BTW BE 0523846223, RPRLedegem, (hierna, De Speelhoed) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Speelhoed moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Speelhoed aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.   

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Speelhoed niet. De Speelhoed is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Speelhoed is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Speelhoed. De Speelhoed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 • De klant kan er voor kiezen om een account aan te maken of eenmalig een product aan te kopen zonder in te loggen.
 • De klant kiest een product en voegt dit toe aan het winkelmandje.
 • Vervolgens kan de klant ervoor kiezen om het winkelmandje te bekijken, af te rekenen of verder te winkelen.
 • Wanneer de klant het winkelmandje bekijkt kan deze het product verwijderen of meerdere exemplaren toevoegen. Aan de rechterkant ziet de klant de prijs van het product en kan deze de verzendingskosten laten berekenen. De klant ziet dan in de gele balk het totaalbedrag staan. Indien de klant een kortingsbon heeft kan deze ingevuld worden.
 • Vervolgens kiest de klant voor ‘Doorgaan naar afrekenen’.
 • De klant de factuurgegegevens in. (Naam, adres, bestelnotitie, …)
  • De klant kan een factuur aanvragen door de bedrijfsnaam, btw-nummer in te vullen.
 • De klant kan er ook voor kiezen om het product naar een ander adres te verzenden. Door het vakje aan te kruisen verschijnt er een nieuw invulformulier waar de klant het juiste ontvangstadres kan invullen.
 • Aan de rechterkant staat opnieuw een overzicht van het te betalen bedrag.
 • Daarna wordt de klant gevraagd om de algemeene voorwaarde te aanvaarden.
 • Eens dit gedaan is kan de klant de bestelling plaatsen.
 • De klant kan kiezen welk soort betaalmiddel hij/ zij wil gebruiken.
 • Ze krijgen tenslotte nog eens een overzicht van het product dat ze besteld hebben, het factuur- en verzendadres en een bevestiging dat de bestelling ontvangen is.
 • Nadien ontvangt de klant ook nog een email met alle gegevens in.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:  

 • via kredietkaart (Visa)
 • via bankkaart
 • Via Stripe
 • Via MasterCard
 • Via Apple Pay
 • Via Cash On Pickup

De Speelhoed is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De Speelhoed werkt samen met Bpost voor het verzenden van pakketjes.

Werkwijze verzending:

 • De Speelhoed pakt het product goed in.
 • De Speelhoed print een etiket met de gegevens van de klant op.
 • Dit etiket kleven ze op de doos.
 • Vervolgens brengen ze de doos naar een postpunt in de buurt.

 

Prijs verzending:

 • Tot 5 kilogram: 6,5 euro
 • Tussen 5 en 10 kilogram: 7 euro
 • Boven de 10 kg: 11 euro
 • Vanaf een aankoopbedrag van 70 euro neemt De Speelhoed de verzendingskosten op zich.

Deze kosten worden berekent tijdens de bestelprocedure en worden in het totaal verrekend. 

De levertermijn van een product bedraagt een week, indien Bpost niet staakt.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en andere landen. Het verzenden van een pakket naar het buitenland bedraagt 20 euro.

De levering gebeurt door Bpost, 1 week levertijd, de verzendingskosten worden duidelijk vermeld tijdens de bestelprocedure.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Speelhoed.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Speelhoed was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Speelhoed.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Speelhoed te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Speelhoed.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Speelhoed, Stationsstraat 25, 8880 Ledegem, 0486 57 56 96, despeelhoed@telenet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Speelhoed heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Speelhoed, Stationsstraat 25, 8880 Ledegem.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het product beschadigt is zal De Speelhoed de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Speelhoed zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Speelhoed alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Speelhoed op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Speelhoed wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Speelhoed geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

De Speelhoed betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

[Commerciële garantie]  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de De Speelhoed en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Speelhoed.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Speelhoed zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van De Speelhoed is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 57 56 96, via e-mail op despeelhoed@telenet.be of per post op het volgende adres Stationsstraat 25, 8880 Ledegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Speelhoed beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Speelhoed zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Speelhoed respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan , De Speelhoed, Stationsstraat 25, 8880 Ledegem, despeelhoed@telenet.be,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten De Speelhoed, Stationsstraat 25, 8880 Ledegem, despeelhoed@telenet.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Speelhoed heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Speelhoed houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 0486 57 56 96 of despeelhoed@telenet.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Speelhoed om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Speelhoed. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan De Speelhoed, Stationsstraat 25, 8880 Ledegem, despeelhoed@telenet.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)  

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.